Pokretnina Porezna Uprava Najmodavca I Zakupodavca -Books Download

pokretnina Porezna uprava najmodavca i zakupodavca

2020 | 12 views | 36 Pages | 1.03 MB

6 www.porezna-uprava.hr OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA 2.3 Utvr?ivanje i pla?anje predujma poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili ...Ova bro ura e Vam objasniti obveze i prava to proizlaze iz va e ih propisa o
oporezivanju najma i zakupa nekretnina i pokretnina Ako su Vam i nakon to ste
ju pro itali ostale neke nejasno e dodatna poja njenja mo ete prona i na Internet
stranicama Porezne uprave na web adresi www porezna uprava hr ili u ispostavi
Porezne uprave prema Va em prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu
2 Porez na dohodak od imovine 4
2 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje 4
2 2 Primici i izdaci 5
2 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na dohodak od imovine po
osnovi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina 6
2 4 Primjer obra unavanja predujma poreza na dohodak od imovine i
prireza porezu na dohodak 7
2 5 Godi nja porezna prijava 8
3 Porez na dohodak od imovine kao porez na dohodak od
samostalne djelatnosti 10
3 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje 10
3 2 Primici i izdaci 12
3 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na dohodak od imovine na
na in to je propisan za samostalne djelatnosti 13
3 4 Primjeri obra unavanja predujma poreza na dohodak i prireza
porezu na dohodak 14
3 5 Godi nja porezna prijava 15
3 6 Primjeri obra unavanja godi njeg poreza na dohodak 19
4 Prirez porezu na dohodak 22
5 Porez na dobit 25
5 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje 25
5 2 Porezna osnovica i porezna stopa 25
5 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na dobit 25
5 4 Godi nja porezna prijava 27
6 Porez na dodanu vrijednost PDV 28
7 alba preplata i zastara 33
8 Kaznene odredbe 35
9 Propisi 36
2 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
to su nekretnine
Zemlji ta gra evinska i poljoprivredna i gra evine i to stambene zgrade i njiho
vi dijelovi poslovne i sve druge zgrade i njihovi dijelovi te ostale gra evine i njihovi
dijelovi ceste mostovi ribnjaci gara e i drugo
to su pokretnine
Strojevi vozila plovila zrakoplovi poku stvo slike kao i sve druge pokretne stvari
Koje se poreze pla a po osnovi primitaka od najma ili zakupa nekre
tnina i pokretnina
Iz tih se primitaka pla aju slijede i porezi
1 Porez na dohodak
1 1 Porez na dohodak od imovine ili
1 2 Porez na dohodak od imovine to se utvr uje kao razlika primitaka i izdata
ka na temelju podataka iz poslovnih knjiga na na in to je propisan za samo
stalne djelatnosti ili
2 Porez na dobit pla a obveznik poreza na dohodak kojemu je Porezna uprava
odobrila pla anje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak
3 Prirez porezu na dohodak pla a obveznik poreza na dohodak ako je prirez
propisan gradskom ili op inskom odlukom u gradu ili op ini njegovog prebivali
ta ili uobi ajenog boravi ta
4 Porez na dodanu vrijednost PDV pla a obveznik PDV a
Tablica 1 Porezni obveznici i porezne obveze po osnovi primitaka od naj
ma ili zakupa nekretnina i pokretnina
Obveza Obveza
Obveza pla anja Obveza podno e
Porezni obveznik pla anja prireza pore pla anja nja godi
poreza zu na doho PDV a nje pri
1 2 3 4 5 6
Gra anin koji daje u najam Porez na Da ako je pro Ne Ne Ne1
zakup nekretninu i pokretninu dohodak od pisano grad
ukupna vrijednost isporuka do imovine skom ili op in
bara i usluga u prethodnoj go skom odlukom
dini manja od 85 000 00 kn a
dohodak ne utvr uje na temelju
poslovnih knjiga
1 Vidi poglavlje 2 5 na stranici 8
OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
Gra anin koji daje u najam za Porez na Da ako je pro Ne Da Da
kup nekretninu i pokretninu a dohodak od pisano grad
na vlastiti zahtjev dohodak utvr imovine skom ili op in
uje na temelju podataka iz po utvr uje se skom odlukom
slovnih knjiga i evidencija uku na na in
pna vrijednost isporuka doba propisan za
ra i usluga u prethodnoj godini samostalne
manja od 85 000 00 kn djelatnosti
Gra anin koji daje u najam za Porez na Da ako je pro Da osim Da Da
kup nekretninu i pokretninu a dohodak pisano grad za najam
dohodak utvr uje na temelju od imovi skom ili op in stambe
podataka iz poslovnih knjiga i ne utvr uje skom odlukom nog pro
evidencija ukupna vrijednost se na na in stora
isporuka dobara i usluga u propisan za
prethodnoj godini ve a od samostalne
85 000 00 kn djelatnosti
Gra anin koji daje u najam za Porez na Ne Ne Da Da
kup nekretninu i pokretninu a dobit
Porezna uprava je odobrila pla
anje poreza na dobit umjesto
poreza na dohodak ukupna vri
jednost isporuka dobara i uslu
ga u prethodnoj godini manja
od 85 000 00 kn
Gra anin koji daje u najam za Porez na Ne Da osim Da Da
kup nekretninu i pokretninu a dobit za najam
Porezna uprava je odobrila pla stambe
anje poreza na dobit umjesto nog pro
poreza na dohodak ukupna vri stora
jednost isporuka dobara i uslu
ga i u prethodnoj godini ve a
od 85 000 00 kn
2 Porez na dohodak od imovine
to je to dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa nekretnina i
pokretnina
Razlika izme u primitaka od najma ili zakupa i izdataka to su odre eni u pau al
2 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje
Tko su obveznici poreza na dohodak od imovine po osnovi primitaka
od najma ili zakupa nekretnina i pokretnina
Fizi ke osobe koje kao vlasnici ili suvlasnici daju u najam ili zakup nekretnine i po
4 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
to ako obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti2 iznaj
mi poslovni prostor to je unesen u popis dugotrajne imovine ili daje
u zakup stroj to mu slu i za obavljanje djelatnosti
Tako ostvareni primici obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti su
primici od samostalne djelatnosti a ne primici od imovine
Kome i kada su gra ani du ni prijaviti najam ili zakup nekretnina i po
Nadle noj ispostavi Porezne uprave u roku 8 dana od po etka iznajmljivanja ili da
vanja u zakup nekretnina i pokretnina
i Porezni obveznici su tako er du ni u roku 8 dana od prestanka ostvarivanja dohotka od
imovine podnijeti prijavu o prestanku obavljanja djelatnosti i ostvarivanja dohotka nadle noj
ispostavi Porezne uprave
Koja je nadle na ispostava Porezne uprave
Za rezidenta zi ku osobu nadle na je ispostava prema njegovom prebivali tu ili
uobi ajenom boravi tu
i Rezident je zi ka osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivali te ili uobi ajeno boravi
te kao i zi ka osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivali te ni uobi ajeno boravi
te a zaposlena je u dr avnoj slu bi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima pla u
i Nerezident je zi ka osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivali te ni uobi ajeno
boravi te a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama
Zakona o porezu na dohodak
to je porezno razdoblje
Kalendarska godina ili samo dio godine u kojemu je porezni obveznik poslovao
i to u slu aju
1 ako rezident tijekom iste kalendarske godine postane nerezident ili obratno po
rezno razdoblje obuhva a razdoblje u kojemu je zi ka osoba bila rezident ili ne
rezident i
2 ro enja ili smrti poreznog obveznika
2 2 Primici i izdaci
to su primici a to izdaci pri utvr ivanju dohotka od imovine po osno
vi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina
Primici su sve primljene naknade za najam ili zakup nekretnina i pokretnina a
izdaci se priznaju u visini 30 od primljene najamnine ili zakupnine
2 Obveznik poreza na dohodak od obrta i s obrtom izjedna enih djelatnosti poreza na dohodak od slo
bodnih zanimanja i poreza na dohodak od poljoprivrede i umarstva
OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
i Ako se neki prostor mjese no iznajmljuje za 2 000 00 kn godi nje 24 000 00 kn mjese
no se priznaje izdatak od 600 00 kn godi nje 7 200 00 kn odnosno mjese ni dohodak
je 1 400 00 kuna godi nji dohodak je 16 800 00 kn
2 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na
dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa
to je to predujam poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili
zakupa nekretnina i pokretnina
To je svota poreza to se pla a mjese no tijekom poreznog razdoblja
Kako se izra unava predujam poreza na dohodak od imovine po osno
vi najma ili zakupa
Tako da se od ukupnih primitaka od najma ili zakupa odbiju izdaci u visini 30 od
ugovorene ili od Porezne uprave procijenjene najamnine ili zakupnine na to se
obra unava i pla a porez na dohodak po stopi od 15
Mogu li obveznici poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili
zakupa koristiti osobni odbitak prilikom utvr ivanja predujma poreza
na dohodak
Ti porezni obveznici ne mogu koristiti osobni odbitak prilikom utvr ivanja preduj
ma poreza na dohodak nego tek na temelju podnesene godi nje porezne prijave
Tko utvr uje mjese ni predujam
Porezna uprava rje enjem koje je na snazi do njegove izmjene odnosno do utvr
ivanja novog predujma
to ako porezni obveznik ne prijavi najam ili zakup ili ga ne prijavi u
tr i nom iznosu
Porezna uprava je ovla tena procjenom utvrditi tr i nu cijenu najamnine i zakupni
ne odnosno dohotka od imovine
Kako Porezna uprava procjenom utvr uje dohodak od imovine
Prema tr i nim cijenama u mjestu u kojemu je nekretnina to se daje u najam ili
U kojem se roku pla aju predujmovi poreza na dohodak od imovine
po osnovi najma ili zakupa
Do posljednjeg dana u mjesecu za teku i mjesec
6 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
Tablica 2 Izra un predujma poreza na dohodak od imovine
Porezni obveznik Porezna osnovica Porezna Krajnji rok uplate
stopa predujma
Gra anin koji daje u Svota najamnine zakupnine 15 Do posljednjeg dana
najam zakup nekretni ili od Porezne uprave procije u mjesecu za teku i
nu ili pokretninu njena najamnina zakupnina mjesec
umanjena za 30
Na koji se ra un pla a predujam poreza na dohodak od imovine po
osnovi najma ili zakupa
Na ra un poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada op ine prema
prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu poreznog obveznika i to na slijede i na in
Upisuje se ra un poreza na
dohodak i prireza porezu na
dohodak grada op ine pre
ma prebivali tu ili uobi a
jenom boravi tu poreznog
Upisuje se MBG poreznog
RA UN POREZA NA DOHODAK I 2 2 10 010 0 5 XXXXXXXXXX obveznika 13 znamenki
PRIREZ POREZU NA DOHODAK
GRADA OP INE 1 5 0 3 XXXXXXXXXXXXX
PREDUJAM POREZA NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK
Moraju li gra ani koji su obveznici poreza na dohodak od imovine vo
diti poslovne knjige
Za obveznike poreza na dohodak od imovine takva obveza nije propisana Poslovne
knjige moraju voditi jedino ako su obveznici poreza na dodanu vrijednost PDV a ili
ako na vlastiti zahtjev dohodak utvr uju na temelju podataka iz poslovnih knjiga
2 4 Primjer obra unavanja predujma poreza na do
hodak od imovine i prireza porezu na dohodak
Gra anin s prebivali tem u Zagrebu stopa prireza poreza na dohodak je 18
dao je u zakup trgova kom dru tvu poslovni prostor u Puli i to od 21 travnja 2006
godine na neograni eni rok Ugovorena mjese na zakupnina za poslovni prostor
je 3 000 00 kn Gra anin nije obveznik poreza na dodanu vrijednost PDV a jer je
vrijednost njegovih ukupnih isporuka dobara i obavljenih usluga u 2006 godini bila
manja od 85 000 00 kn
OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
Gra anin je 28 travnja 2006 godine dostavio ugovor o zakupu Podru nom ure
du Zagreb Ispostavi Zagreb za poreze gra ana
Ispostava Zagreb za poreze gra ana je gra aninu dostavila porezno rje enje o
predujmu poreza na dohodak od imovine Porezna osnovica i mjese ni preduj
movi poreza na dohodak od imovine odre eni su u poreznom rje enju prema po
dacima iz ugovora o zakupu 3 000 00 kn Mjese na porezna osnovica je utvr
ena u iznosu od 2 100 00 kn 3 000 00 kn 30 priznatih izdataka mjese ni
predujam poreza na dohodak primjenjuju i poreznu stopu od 15 je 315 00
kn a mjese ni predujam prireza porezu na dohodak je 56 70 kn 315 00 x 18
Mjese ni predujam poreza i prireza je 371 70 kn
Gra anin nema obvezu podno enja godi nje porezne prijave za 2006 godinu
za ostvareni dohodak od imovine ako su predujmovi poreza na dohodak i pro
pisani prirez pla eni u skladu sa zakonskim odredbama a pod uvjetom da nije
obveznik podno enja godi nje porezne prijave po osnovi ostalih izvora dohotka
za koji se godi nja prijava mora obvezno podnijeti
On mo e podnijeti godi nju poreznu prijavu radi
ostvarivanja prava na neiskori teni osobni odbitak
kori tenje prava na izdatke po osnovi tuzemnim osiguravateljima u tuzemstvu
upla enih premija ivotnog osiguranja s obilje jem tednje dopunskog i priva
tnoga zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja
kori tenja prava na ravnomjerno godi nje oporezivanje odnosno godi nje izra
vnanje porezne osnovice i
drugih prava to su propisani zakonima
i Ako porezni obveznik podnese godi nju poreznu prijavu radi ostvarivanja nabrojanih prava
obvezan je u godi njoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak to je ostvaren u
poreznom razdoblju po svim izvorima dohotka
2 5 Godi nja porezna prijava
Moraju li obveznici poreza na dohodak od imovine podnositi godi nju
poreznu prijavu po osnovi najma ili zakupa pokretnina i nekretnina
Ti porezni obveznici nemaju obvezu podno enja godi nje porezne prijave za ostva
reni dohodak od imovine ako su predujmovi poreza na dohodak i propisani prirez
pla eni u skladu sa zakonskim odredbama a pod uvjetom da nisu obveznici po
dno enja godi nje porezne prijave po osnovi ostalih izvora dohotka za koji se godi
nja prijava mora obvezno podnijeti3
3 porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili vi e
poslodavca istodobno i ili
porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti
po osnovi kojih se dohodak utvr uje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti i ili
rezident ako dohodak ostvari izravno iz inozemstva i ili
porezni obveznik ako je Porezna uprava zatra ila da naknadno plati porez na dohodak i ili
porezni obveznik ako poslodavac isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obra unao obusta
vio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak
8 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
Iznimno oni su obvezni podnijeti godi nju poreznu prijavu za ostvareni dohodak od
imovine u narednim slu ajevima
ako su kao rezidenti Republike Hrvatske ostvarili dohodak izravno iz inozemstva
ako porezni obveznik koji je to du an u initi nije obra unao obustavio i upla
tio predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
ako je Porezna uprava zatra ila da naknadno plate porez na drugi dohodak i
prirez porezu na dohodak
Mogu li oni podnijeti godi nju poreznu prijavu iako to nisu obvezni
Oni mogu podnijeti godi nju poreznu prijavu radi
1 ostvarivanja prava na neiskori teni osobni odbitak
2 kori tenje prava na izdatke po osnovi u tuzemstvu upla enih premija ivotnog
osiguranja s obilje jem tednje dopunskog i privatnoga zdravstvenog osigura
nja te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja
3 prava na ravnomjerno godi nje oporezivanje odnosno godi nje izravnanje pore
zne osnovice
4 drugih propisanih prava
i Ako porezni obveznik rezident podnosi godi nju poreznu prijavu obvezan je u godi njoj po
reznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju u tuzemstvu i ino
zemstvu prema svim izvorima dohotka to jest dohodak od nesamostalnog rada dohodak
od samostalne djelatnosti dohodak od imovine i imovinskih prava dohodak od kapitala do
hodak od osiguranja i drugi dohodak
Kome se podnosi godi nja prijava poreza na dohodak
Rezident podnosi godi nju poreznu prijavu nadle noj ispostavi podru nog ure
da Porezne uprave prema svom prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu Nerezident
podnosi godi nju poreznu prijavu ispostavi podru nog ureda Porezne uprave koja
je mjesno nadle na prema sjedi tu isplatitelja primitaka ili ve eg dijela njegove imo
vine odnosno prema mjestu u kojem je prete no obavljao djelatnost ili mjestu u ko
jemu su se koristila imovinska prava od kojih je ostvario dohodak
U kojem se roku podnosi godi nja prijava poreza na dohodak
Do kraja velja e teku e godine za prethodnu kalendarsku godinu
U kojem se roku mora platiti porez na dohodak na temelju godi nje
porezne prijave
U roku 15 dana od dana dostave rje enja poreznom obvezniku
Na koji se ra un pla a porez na dohodak po godi njoj prijavi
Na ra un poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada op ine prema
prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu poreznog obveznika i to kako slijedi
OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
Upisuje se ra un poreza na
dohodak i prireza porezu na
dohodak grada op ine pre
ma prebivali tu ili uobi a
jenom boravi tu poreznog
Upisuje se MBG poreznog
RA UN POREZA NA DOHODAK I 2 2 10 010 0 5 XXXXX1 2 00X obveznika 13 znamenki
PRIREZ POREZU NA DOHODAK
GRADA OP INE 1 6 1 9 XXXXXXXXXXXXX
POREZ I PREIREZ NA DOHODAK PO GODI NJOJ PRIJAVI
3 Porez na dohodak od imovine kao porez na
dohodak od samostalne djelatnosti
3 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje
Kad gra ani koji iznajmljuju i daju u zakup nekretnine i pokretnine
utvr uju dohodak kao razliku izme u primitaka i izdataka na temelju
podataka iz poslovnih knjiga na na in to je propisan za samostalne
djelatnosti
U slijede im slu ajevima
1 Ako su im u prethodnoj kalendarskoj godini ukupne naknade od najma ili zaku
pa nekretnina i pokretnina ali i drugih oporezivih isporuka dobara i obavljenih
usluga bile ve e od 85 000 00 kn
i Tada su u obvezi prijaviti se u Registar obveznika PDV a Nakon toga dohodak od najma
ili zakupa nekretnina i pokretnina i PDV obvezni su utvr ivati na temelju podataka iz poslo
vnih knjiga i evidencija
2 Ako su im u prethodnoj kalendarskoj godini ukupne naknade od najma ili zaku
pa nekretnina i pokretnina ali i drugih oporezivih isporuka dobara i obavljenih
usluga bile manje od 85 000 00 kuna ali oni ele dohodak od najma ili zakupa
nekretnina i pokretnina utvr ivati na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evi
i U tom slu aju oni moraju najkasnije do kraja godine u pisanom obliku podnijeti zahtjev nad
le noj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu
to je to porezno razdoblje
Kalendarska godina ili samo dio godine u kojem je porezni obveznik poslovao i
to u slu aju
10 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
1 ako rezident tijekom iste kalendarske godine postane nerezident ili obratno u
kojem slu aju porezno razdoblje obuhva a razdoblje u kojemu je zi ka osoba
bila rezident ili nerezident ili
2 ro enja ili smrti poreznog obveznika
Koje su propisane poslovne knjige i evidencije
Propisane poslovne knjige i evidencije u skladu s odredbama Zakona o porezu
na dohodak jesu
Knjiga primitaka i izdataka
Evidencija o tra binama i obvezama
Knjiga prometa4 i
Popis dugotrajne imovine
Ako su porezni obveznici u sustavu PDV a tad moraju voditi i Knjigu ulaznih ra una i
Knjigu izlaznih ra una ali ne moraju voditi Evidenciju o tra binama i obvezama
Mora li se za svaku obavljenu uslugu najma ili zakupa izdati ra un
Da porezni obveznik je obvezan ispostaviti ra un za svaku obavljenu uslugu naj
ma ili zakupa i to u najmanje 2 primjerka jedan se uru uje najmoprimatelju ili za
kupcu a drugi primjerak zadr ava izdavatelj kao ispravu za knji enje prometa u po
slovnim knjigama
to ra uni moraju sadr avati
1 Ra un poreznog obveznika poreza na dohodak koji nije u sustavu PDV a mora
najmanje sadr avati podatke o izdavatelju ra una ime i prezime adresa prebi
vali ta boravi ta nadnevak izdavanja ra una broj ra una ime i prezime naziv
osobe kojoj je usluga pru ena i cijenu obavljene usluge
2 Ra un poreznog obveznika poreza na dohodak koji je u sustavu PDV a mora naj
manje sadr avati ime i prezime adresu i jedinstveni mati ni broj gra ana podu
zetnika koji je obavio usluge ili isporu io dobra mjesto izdavanja broj i nadne
vak ime i prezime ili naziv adresu i porezni broj poduzetnika kome su isporu e
na dobra ili obavljene usluge kupca koli inu cijenu i uobi ajeni trgova ki naziv
isporu enih dobara te vrstu i koli inu obavljenih usluga nadnevak isporuke do
bara ili obavljenih usluga iznos naknade cijene isporu enih dobara ili obavlje
nih usluga razvrstane po poreznoj stopi iznos poreza razvrstan po poreznoj sto
pi i zbrojni iznos naknade i poreza
4 Porezni obveznici nisu obvezni voditi knjigu prometa ako podatke o dnevnom gotovinskom prometu
osiguravaju u knjizi primitaka i izdataka ili u evidencijama propisanim drugim zakonima te ako se te
evidencije vode na mjestu gdje se ostvaruju gotovinski primici
OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
3 2 Primici i izdaci
to su primici a to izdaci pri utvr ivanju dohotka na temelju podata
ka iz poslovnih knjiga i evidencija
Primici su sve primljene naknade za najam ili zakup nekretnina i pokretnina a
izdaci su svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stje
canja osiguranja i o uvanja poslovnih primitaka U poslovne izdatke ulaze svi izdaci
to su izravno vezani za obavljanje djelatnosti
i Poslovnim izdacima smatraju se i ulaganja osim ulaganja nancijske imovine i ulaganja u
dugotrajnu imovinu
i Primljeni krediti i zajmovi nisu poslovni primitak a otplate kredita i zajmova nisu poslovni
izdatak Pla ene kamate po kreditima i zajmovima za obavljanje djelatnosti smatraju se po
slovnim izdacima
i Izdaci za materijal robu proizvode energiju i usluge to slu e za stjecanje dohotka prizna
ju se u visini nabavne cijene ili tro kova proizvodnje
Jesu li upla ene premije osiguranja porezno priznati izdaci
Porezni obveznici koji dohodak utvr uju na na in to je propisan za samostal
nu djelatnost na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija a imali su izda
tke s osnova upla enih premija ivotnog osiguranja s obilje jem tednje premije
dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja i premije dobrovoljnoga mirovin
skog osiguranja to su upla ene tuzemnim osiguravateljima imaju pravo iskazati u
poslovnim knjigama i izdatke po toj osnovi uz uvjet da kao dokaz o tome uz godi
nju poreznu prijavu prilo e odgovaraju e isprave Ovi se izdaci priznaju najvi e do
12 000 00 kuna godi nje ali zajedno s
izdacima za zdravstvene usluge u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe
izdacima kupnje ili gradnje vlastitim sredstvima prve ku e ili stana na podru ju
Republike Hrvatske za potrebe trajnog stanovanja i ili pla ene kamate po na
mjenskom stambenom kredita u te svrhe
izdacima za odr avanje postoje ega stambenog prostora na podru ju Republi
ke Hrvatske radi pobolj anja uvjeta stanovanja i
svotom pla ene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stam
benom prostoru najmodavca
i Po toj se osnovi u godi njoj poreznoj prijavi ne mo e iskazati gubitak
Priznaju li se kao izdaci pla eni osobni porezi i pla ene kazne
Izdacima se ne smatraju izdaci koji se ne mogu jasno odvojiti od osobnih izdataka
kao niti izdaci to su uzrokovani osobnim potrebama poreznog obveznika ili nisu
nastali s namjerom ostvarivanja oporezivih primitaka kao to su
1 porez na dohodak porez na nasljedstva i darove i drugi osobni porezi
12 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
2 izdaci za nov ane kazne i prekr aje izdaci za tro kove sudskog ili upravnog postu
pka u osobnim predmetima i kamate na zaka njela pla anja osobnih izdataka
3 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na
dohodak od imovine na na in to je propisan za
samostalne djelatnosti
Kako se utvr uje mjese ni predujam poreza na dohodak od imovine
na na in to je propisan za samostalne djelatnosti
Rje enjem Porezne uprave a na snazi je do izmjene odnosno do utvr ivanja no
vog predujma
Kako se obvezniku na po etku obavljanja djelatnosti najma ili zakupa
utvr uje mjese ni predujam poreza na dohodak
Obveznik koji po inje iznajmljivati i davati u zakup nekretnine i pokretnine a doho
dak se utvr uje na na in to je propisan za samostalne djelatnosti ne pla a preduj
move poreza na dohodak do podno enja prve godi nje porezne prijave
U kojem se roku pla aju predujmovi poreza na dohodak od samostal
ne djelatnosti
Najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec
Na koji se ra un pla a predujam poreza na dohodak od samostalne
djelatnosti
Na ra un poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada op ine prema
prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu poreznog obveznika i to na slijede i na in
Upisuje se ra un poreza na
dohodak i prireza porezu na
dohodak grada op ine pre
ma prebivali tu ili uobi a
jenom boravi tu poreznog
Upisuje se MBG poreznog
RA UN POREZA NA DOHODAK I 2 2 10 010 0 5 1 7XXX1 2 0 0X obveznika 13 znamenki
PRIREZ POREZU NA DOHODAK
GRADA OP INE 1 4 3 0 XXXXXXXXXXXXX
PREDUJAM POREZA NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK
OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
Mo e li porezni obveznik uputiti zahtjev Poreznoj upravi za smanjenje
visine predujma
Porezni obveznik to mo e u initi Zahtjev se temelji na podnesku koji sadr i sve
bitne sastojke iz porezne prijave
3 4 Primjeri obra unavanja predujma poreza na
Gra anin s prebivali tem u Vara dinu stopa prireza poreza na dohodak je 10
daje u zakup poslovni prostor od 1 travnja 2006 godini Gra anin je u roku 8 dana
prijavio zakup Poreznoj upravi Ispostavi Vara din koja mu je dostavila rje enje o
mjese nim predujmovima poreza na dohodak od imovine Dohodak i mjese ni pre
dujmovi poreza na dohodak od imovine odre eni su u poreznom rje enju prema po
dacima o visini zakupnine iz ugovora o zakupu 3 000 00 kn Mjese ni dohodak je
utvr en u iznosu od 2 100 00 kn 3 000 00 kn 30 priznatih izdataka mjese ni
predujam poreza na dohodak primjenjuju i poreznu stopu od 15 je 315 00 kn a
mjese ni predujam prireza porezu na dohodak je 31 5 kn 315 00 x 10 Mjese ni
predujam poreza i prireza je 346 50 kn
Gra anin nije obveznik PDV a jer je ukupna vrijednost njegovih oporezivih isporuka
u prethodnoj kalendarskoj godini bila manja od 85 000 00 kn
Gra anin je u prosincu 2006 godine podnio zahtjev u pisanom obliku Poreznoj
upravi Ispostavi Vara din da mu se u idu oj godini dohodak od imovine utvr u
je na na in to je propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju po
dataka iz poslovnih knjiga i evidencija U zahtjevu je napisao da o ekuje da e u
2007 godini ostvariti dohodak od imovine u iznosu od 36 000 00 kn
Porezna uprava Ispostava Vara din je poreznom obvezniku dostavila novo rje
enje prema kojemu je obvezan pla ati mjese ne predujmove poreza na doho
dak od samostalne djelatnosti i prirez porezu na dohodak u iznosu od 495 00
kn predujam poreza na dohodak je 450 00 kn a prirez porezu na dohodak je
Porezni obveznik je po toj osnovi obvezan podnijeti poreznu prijavu za 2007 go
Umirovljenica s prebivali tem u Rijeci stopa prireza poreza na dohodak je 6 25
daje u zakup 2 poslovna prostora od 2002 godine Mjese na zakupnina prvog pro
stora je 2 500 00 kn godi nje 30 000 00 kn a drugog prostora 6 000 00 kn go
di nje 72 000 00 kn a ukupna godi nja zakupnina je 102 000 00 kn Umirovljeni
ca je zakup prijavila Ispostavi Rijeka koja joj je dostavila rje enje o mjese nim pre
dujmovima poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak Umirovljenica je prija
14 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr
vljena u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost PDV a jer je iznos godi nje
naknade za usluge zakupa ve a od 85 000 00 kn
Umirovljenica je obvezna dohodak od imovine utvr ivati na osnovu poslovnih
knjiga i evidencija to su propisane za samostalne djelatnosti
Umirovljenica je obvezna utvr ivati PDV na osnovu poslovnih knjiga i evidencija
to su propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost
Umirovljenica je obvezna podnositi godi nju prijavu poreza na dohodak u kojoj
se mora prikazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju u tuzemstvu
i inozemstvu prema svim izvorima dohotka
3 5 Godi nja porezna prijava
Moraju li podnositi godi nju poreznu prijavu obveznici poreza na do
hodak kojima se dohodak od imovine utvr uje na na in to je propi
san za samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
Ti su porezni obveznici du ni po toj osnovi podnositi godi nju poreznu prijavu
Kako se u godi njoj poreznoj prijavi utvr uje ukupnu godi nju osnovi
cu poreza na dohodak
Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamo
stalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih
prava dohotka od kapitala dohotka od osiguranja i drugog dohotka koji rezident
ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu na elo svjetskog dohotka a umanjen za oso
bni odbitak
i Porezni obveznik rezident du an je u godi njoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvare
ni dohodak u poreznom razdoblju u tuzemstvu i inozemstvu prema svim izvorima dohotka
to jest dohodak od nesamostalnog rada dohodak od samostalne djelatnosti dohodak od
imovine i imovinskih prava dohodak od kapitala dohodak od osiguranja i drugi dohodak
Kako se osobni odbitak izra unava
Osobni se odbitak od 1 sije nja 2005 godine izra unava na slijede i na in
Tablica 4 Izra un osobnog odbitka
IZVAN PODRU JA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA PODRU
OSOBNI POSEBNE DR AVNE PODRU JA PODRU JA JA POSEBNE DR
ODBICI SKRBI I BRDSKO POSEBNE POSEBNE AVNE SKRBI I BR
faktore PLANINSKIH PO DR AVNE DR AVNE DSKO PLANISKA
osobnog DRU JA SKRBI SKRBI PODRU JA
odbitka Mjese na Godi nja Mjese na Godi nja Mjese na Godi nja Mjese na Godi nja
se zbraja svota svota svota svota svota svota svota svota
kn kn kn kn kn kn kn kn
Osnovni 1 600 00 19 200 00 3 840 00 46 080 00 3 200 00 38 400 00 2 400 00 28 800 00
osobni odbitak
OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA
www porezna uprava hr


Related Books

Niche Site Process

Niche Site Process

niche site project nichesiteproject.com 3 Doug Cunnington Niche Site Project is all about applying project management methodologies and best practices to creating niche websites. I’m here to help you plan your niche website and take action on that plan. In the simplest form, a project is a temporary endeavor with a

Continue Reading...
Niche sites for beginners step by step 21 page guide pdf

Niche sites for beginners step by step 21 page guide pdf

Niche sites for beginners step by step 21 page guide pdf Build your own niche site empire today with this niche site guide. The secrets youll learn in Building A Niche Site Empire, our step- by-step guide to. April 19, 2012 at 9: 21 am. He designed the pages and one of our agents put it together. Nischenseiten-Guide Ein PDF über den Aufbau von AdSense-Nischenseiten.This newest anarchist ...

Continue Reading...
12 Ready Made Niche Websites With Rights

12 Ready Made Niche Websites With Rights

12 Ready Made Niche Websites With Rights DOWNLOAD HERE Ready-Made Niche Websites... What you are getting is 12 great looking Niche Webpage templates.

Continue Reading...
Niche Site Making $1000/Month – My Strategy Revealed

Niche Site Making $1000/Month – My Strategy Revealed

Niche Site Making $1000/Month – My Strategy Revealed In April-13 I created a niche website on a topic I had no prior knowledge of. 4 Months later this site is generating an income of over $1,000, completely passive. In this post, I reveal my exact strategy I used to build this niche website. No holds barred. Need Proof?

Continue Reading...
How to Develop Money-Making Niche Sites with WordPress

How to Develop Money-Making Niche Sites with WordPress

niche sites that I build with WordPress as I describe in this book can be setup and then simply left alone and require zero maintenance. Thus the overall strategy is to pick a niche that has profitable keywords, build a small website around it and then leave it to bring in search engine traffic. Rinse and repeat to build

Continue Reading...
Creating Niche Sites that Ranks Well and Make YOU Money

Creating Niche Sites that Ranks Well and Make YOU Money

potentially profitable niche markets. Why is that a problem? Well, unless you actually do something with your research you wont make any money. I have received several e-mails from my subscribers telling me how they have found 10, 20, 30 or more niche markets with great potential, yet have not started to develop any of those ideas into websites ...

Continue Reading...
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA DOS DEPUTADOS Centro de Documentação e Informação CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PREÂMBULO Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional

Continue Reading...
CONSTITUIÇÃO - senado.leg.br

CONSTITUIÇÃO - senado.leg.br

CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil PREÂMBULO Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos

Continue Reading...
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSTITUIÇÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSTITUIÇÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Constituição da República Federativa do Brasil Atualizada até a EC n. 105/2019. Secretaria-Geral da Presidência Daiane Nogueira de Lira Secretaria do Tribunal Eduardo Silva Toledo Secretaria de Documentação Naiara Cabeleira de Araújo Pichler Capa e projeto gráfico Eduardo Franco Dias Diagramação Eduardo Franco Dias e Neir dos Reis Lima e Silva Texto ...

Continue Reading...
Constituição da República Potuguesa

Constituição da República Potuguesa

1. A soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na Constituição. 2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática.

Continue Reading...